ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സീന സുർജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാരണം
മെമ്പറുടെ പേര് സീന സുർജിത്ത്
വിലാസം കൊല്ലംപറമ്പ്, വാരണം, വാരണം-688555
ഫോൺ 8086205918
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍