ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രവീണ്‍.ജി.പണിക്കർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്.ബി പുരം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രവീണ്‍.ജി.പണിക്കർ
വിലാസം പ്രീതാഭവൻ, വാരനാട്, വാരനാട്-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8113006403
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ