ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈലജന്‍ കാട്ടിത്തറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോയിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈലജന്‍ കാട്ടിത്തറ
വിലാസം കാര്‍ത്തിക (കാട്ടിത്തറ), കോടംതുരുത്ത്, കുത്തിയതോട്-688533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446686000
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം തരം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം