ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അംബിക ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മനത്തോടം
മെമ്പറുടെ പേര് അംബിക ബാബു
വിലാസം കാമ്പോത്ത്, കോടംതുരുത്ത്, കുത്തിയതോട്-688533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281131437
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം തരം
തൊഴില്‍ തൊഴില്‍ രഹിത