ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹസീന സാദിഖ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുത്തുപറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹസീന സാദിഖ്
വിലാസം കണിച്ചുകാട്ട്, തുറവൂർ, തുറവൂർ-688532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847000370
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം നഴ്സിംഗ്
തൊഴില്‍ നഴ്സിംഗ്