ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടാരം
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി
വിലാസം കുട്ടത്തറചിറ, കടക്കരപ്പള്ളി, കടക്കരപ്പള്ളി-688529
ഫോൺ 9539363879
മൊബൈല്‍ 7907998123
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു
തൊഴില്‍ ഗൃഹജോലി