ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിത സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിത സജീവ്
വിലാസം മാങ്ങോടത്ത്, പെരുമ്പളം, പെരുമ്പളം-688570
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744814205
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍