ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദിനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരുവേലി
മെമ്പറുടെ പേര് ദിനീഷ്
വിലാസം കോളുതറ, പെരുമ്പളം, പെരുമ്പളം-688570
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8304886029
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി.എച്ച്.എസ്.ഇ
തൊഴില്‍ കൂലി