ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശാലിനി സമീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മന്നം
മെമ്പറുടെ പേര് ശാലിനി സമീഷ്
വിലാസം തെക്കേവെളി, പാണാവള്ളി, പാണാവള്ളി-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745813037
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍