ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോയി ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രാക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ജോയി ജെ
വിലാസം കോടിയിൽ വീട്, പ്രാക്കുളം, കാഞ്ഞാവെളി-691602
ഫോൺ 04742706964
മൊബൈല്‍ 9847462235
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ വിമുക്തഭടൻ