ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജിത്ത് ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വഴങ്ങോട്
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത്ത് ഡി
വിലാസം അജിത്ത് വില്ല, പുന്നല, പുന്നല-689696
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495660354
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍