09.01.2023 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -[CCA(8)_2022-23 ] - അജണ്ട