തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 27 ഒക്ടോബര്‍ 2017

Posted on Wednesday, November 1, 2017

Toppers and Tail Enders

Expenditure

Graph-27-10-2017

Graph1-27-10-2017

Table-27-10-2017

Treasury Bill Status

Trashary-Bill-astatus-20171027

Teasury-Bill-astatus-table-20171027

 

Plan fund expenditure of Local Government Institutions as on 27 October 2017

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി