തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി –അന്തിമ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 16.06.2018 നകം- സര്‍ക്കുലര്‍