തൃശൂര്‍ ജില്ല –ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറികളില്‍ GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ 23.04.2018 3 PM നകം ക്ഷണിക്കുന്നു.