2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിഭേദഗതി-സമയം 24.02.2018വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു

Posted on Friday, February 9, 2018

നം. 20/17/SRG/CC തീയതി .08.02.2018

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിഭേദഗതി-സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി 2017-18-ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് 17.01.2018 മുതല്‍ 31.01.2018 വരെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക പദ്ധതിഭേദഗതി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതിക്കുള്ള സമയം 24.02.2018-വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ തീയതിക്കകം ഭേദഗതി പ്രോജക്റ്റ്കള്‍ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് അംഗീകാരത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതിക്ക് 16.01.2018-െല ഇതേ നമ്പര്‍ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്)