പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് –വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം-സഞ്ചയ ഡാറ്റ ബേസ്-അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍