നഗരസഭകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ സ്ഥിതിവിവരം 20 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2018