വയനാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് 28.12.2018 ന് അംഗീകാരം നല്‍കി 

Posted on Friday, December 28, 2018

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് 28.12.2018 ന് അംഗീകാരം  നല്‍കി