ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ