നഗരസഭകളിലെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ഫീസ്‌ ലേറ്റ് ഫീ കൂടാതെ ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള തിയ്യതി 15/03/2018 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

Posted on Wednesday, February 28, 2018

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ഫീസ്‌ ലേറ്റ് ഫീ കൂടാതെ ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള തിയ്യതി 15/03/2018 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. കൂടാതെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ഫീസ്‌ നിരക്ക് നിര്‍ണ്ണയം ഏകീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 572/2018/തസ്വഭവ Dated 27/02/2018

സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 77/ആര്‍.സി 3/18/തസ്വഭവ 27/02/2018 Dated 27/02/2018