2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ക്യൂബില്ലുകള്‍ ( വേള്‍ഡ് ബാങ്ക് പദ്ധതികള്‍ ഒഴികെയുള്ള ) സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ട്രഷറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

Posted on Wednesday, May 16, 2018

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ  ക്യൂബില്ലുകള്‍ (വേള്‍ഡ് ബാങ്ക്  പദ്ധതികള്‍ ഒഴികെയുള്ള ) സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ട്രഷറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

Content highlight