കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി  - നിലവിലെ  റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

Posted on Monday, February 3, 2020

Circulars LSGD-IB1/13/2020 Dated 30/01/2020

കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി  - നിലവിലെ  റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

All Grama Panchayats,Municipalities and Municipal Corporations to make available the details of ongoing real estate projects in the enclosed proforma to KRERA by email info.rera@kerala.gov.in

Proforma