തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : മഞ്ചുളകെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : പ്രവീണ്‍.ജി.പണിക്കർ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
പ്രവീണ്‍.ജി.പണിക്കർ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സ്വപ്ന മനോജ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വി എസ് സുരേഷ്കുമാർ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മിനി ലെനിൻ മെമ്പര്‍