ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

യു.പ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൂളത്തെരുവ്
മെമ്പറുടെ പേര് യു.പ്രകാശ്
വിലാസം പ്രകാശ് ഭവനം, മുതുകുളം നോർത്ത്, ചൂളത്തെരുവ്-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495054376
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.ട്ടി.ഐ
തൊഴില്‍ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ