ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലളിത ഗോപാലകൃഷ്ണൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഭരണിക്കാവ് പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലളിത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
വിലാസം ശാന്തി, ഭരണിക്കാവ് തെക്ക്, പളളിക്കൽ-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446432053
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക