ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഹേഷ് വഴുവാടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വഴുവാടി
മെമ്പറുടെ പേര് മഹേഷ് വഴുവാടി
വിലാസം മേലേത്ത് കിഴക്കതില്‍, വഴുവാടി, തഴക്കര-690102
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8156815058
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍