ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശിവദാസന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടക്കകം പടിഞ്ഞാറു
മെമ്പറുടെ പേര് ശിവദാസന്‍
വിലാസം അടക്കാരുംവേലില്‍ തെക്കതില്‍, കോട്ടക്കകം, മുട്ടം-690511
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744951657
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എ.സ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മേളം കലാകാരന്‍