ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രതീഷ് രാജേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വഴുതാനം
മെമ്പറുടെ പേര് രതീഷ് രാജേന്ദ്രന്‍
വിലാസം കളത്തില്‍, വഴുതാനം, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744927293
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് 2, ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍ & വെല്‍ഡര്‍