ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗ്ലമി വാലടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗ്ലമി വാലടി
വിലാസം വാലടിയില്‍ (ആകര്‍ഷ് ഭവന്‍), കുമാരപുരം, കുമാരപുരം-690548
ഫോൺ 9847118844
മൊബൈല്‍ 9847118844
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍