ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീവിദ്യ സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീവിദ്യ സുരേഷ്
വിലാസം നടുവിലേത്ത്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍-689109
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947815173
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബ്യൂട്ടീഷന്‍