ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയമ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീഴ്വന്മഴി ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയമ്മ
വിലാസം കടമ്പച്ചനേകാട്ടില്‍, പാണ്ടനാട്, പാണ്ടനാട്-689506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7902405255
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍