ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനില്‍ ജോര്‍ജ്ജ് തേക്കില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെണ്മണിത്താഴം
മെമ്പറുടെ പേര് അനില്‍ ജോര്‍ജ്ജ് തേക്കില്‍
വിലാസം , , -0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496272043
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍