ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൂര്യ അരുണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്തല തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സൂര്യ അരുണ്‍
വിലാസം , , -689509
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744347319
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍