ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൌമ്യ റെനി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാങ്ങമല
മെമ്പറുടെ പേര് സൌമ്യ റെനി
വിലാസം , , -0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6238044454
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍