ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അലിയാര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കമ്പിവളപ്പ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് അലിയാര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
വിലാസം കമ്പിവളപ്പ്, കാക്കാഴം, കാക്കാഴം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961920488
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം തരം
തൊഴില്‍ കൂലിപ്പണി