ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി.വി.അജിത് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മദ്രസ്സ
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി.വി.അജിത് കുമാര്‍
വിലാസം തകിടിവെളി, കലവൂര്‍, കലവൂര്‍-688522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496332545
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്