ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലേഖ .റ്റി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തറമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ലേഖ .റ്റി.വി
വിലാസം മാങ്ങാത്തറ, തറമൂട്, മണ്ണഞ്ചേരി-688538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656113049
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍