ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധര്‍മ്മ.പി.ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഞാണ്ടിരിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുധര്‍മ്മ.പി.ആര്‍
വിലാസം ചിയാംവെളി, മണ്ണഞ്ചേരി, മണ്ണഞ്ചേരി-688538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8113915665
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍