ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബഷീര്‍.എം.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാര്‍ക്കറ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബഷീര്‍.എം.എ
വിലാസം മാക്കിണിക്കാട്, മണ്ണഞ്ചേരി, മണ്ണഞ്ചേരി-688538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446195238
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് .എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍