ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലിഷിന പ്രസാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ലിഷിന പ്രസാദ്
വിലാസം പനത്തറ വടക്കേ നിവര്‍ത്ത്, കളവംകോടം, കളവംകോടം-688524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9074591296
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്റ്റിച്ചിംഗ് & ബ്യൂട്ടീഷ്യന്‍