ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബെന്‍സി ജോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇല്ലിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബെന്‍സി ജോസ്
വിലാസം വേങ്ങശ്ശേരില്‍, കടക്കരപ്പള്ളി, കടക്കരപ്പള്ളി-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8075426167
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എല്‍സി
തൊഴില്‍ കല്പണി