ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്യത സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുടയന്നൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്യത സി
വിലാസം വാഴവിള വീട്, കാട്ടാമ്പള്ളി, തുടയന്നൂർ-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086323183
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍