ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈന്‍ ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വിളക്കുപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈന്‍ ബാബു
വിലാസം ബാബു വിലാസം, വിളക്കുപാറ, വിളക്കുപാറ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം