ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീജിത്ത് എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാച്ചിപ്പുന്ന
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീജിത്ത് എസ്
വിലാസം മുരുകാലയം, നെല്ലിമുരുപ്പ്, പുന്നല-689696
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129968075
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍