മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റിജി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരയ്ക്കണ്ണി
മെമ്പറുടെ പേര് റിജി ആര്‍
വിലാസം ഇന്ദീവരം, കുരക്കണ്ണി, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446182500
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BSc Bed
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍