മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രഞ്ജു ബിനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുണ്ടയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ജു ബിനു
വിലാസം കൃഷ്ണ, ജനാര്‍ദ്ദനപു രം, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895982400
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം Bcom
തൊഴില്‍ ഇല്ല