മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാഗശ്രീവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാറയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രാഗശ്രീ
വിലാസം ആനന്ദ സദനം, വര്‍ക്കല, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895273101
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ് .എല്‍. സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല