മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷംസുദീന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പണയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷംസുദീന്‍
വിലാസം എസ് .എഫ് .കെ .എന്‍ .എന്‍ .ഹൌസ്, ചിലക്കൂര്‍, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086317345
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 8
തൊഴില്‍ ഇല്ല