മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീന കെ ഗോവിന്ദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തച്ചന്‍കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീന കെ ഗോവിന്ദ്
വിലാസം 221, രാമസദനം, തച്ചന്‍കോണം, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745685863
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BA
തൊഴില്‍ കൃഷി